glōssa.dk

George Hinge

 

Herodots skytherbillede

Dansk | Deutsch | English

Skytherne, et folk av iransksprogede rytternomader, var fremherskende på de østeuropæiske stepper i oldtiden. For grækerne, der koloniserede Sortehavets kyster, var skytheren sindbilledet på den primitive, nordiske barbar, på én gang den ædle vilde og en trussel imod den urbaniserede civilisation.

Inden for rammerne av Danmarks Grundforsknings­fonds Center for Sortehavs­studier har jeg undersøgt konflikten mellem konstruk­tion og virkelighed i den skythiske etnografi med udgangspunkt i Herodots 4. bog. Jeg har forsøgt at beskrive, hvordan den skythiske og den græske etnicitet er konstrueret på grundlag av en grundliggende ideologisk dikotomi, og hvordan denne konstruktion forholder sig til virkeligheden. Desuden har jeg undersøgt jeg, hvad der er indbefattet i skytherbegrebet og på hvilket grundlag.

Skytherne spiller en betydelig rolle i den græske litteratur (fra Aristeas, 7. årh. f.Kr. til Dion av Prusa, ca. 100 e.Kr.) og naturvidenskab (bl.a. i det hippokratiske skrift Om vindene, vandene og stederne). Den vigtigste litterære kilde til skythisk kultur er imidlertid Herodots 4. bog. Jeg har undersøgt, hvordan Herodot skildrer skytherne som den typiske modsætning til den græske civilisation, og hvordan dette billede påvirker konstruktionen av grækerne selv.

Visse elementer av det herodoteiske skytherbillede optræder i senere etnografiske fremstillinger av keltere og germanere. I både germanernes og skythernes tilfælde har det ført til, at man har stillet spørgsmåstegn ved billedets realitet. Hartog, en fremtrædende repræsentant for den såkaldte ”Liar School”, viser, hvordan Herodots skytherbillede lader sig analysere som en kohærent fortælling og altså ikke kan betragtes som historieskrivning (selv om Hartog er så avvejet, at han indrømmer, at denne konklusion ligger uden for rammerne av hans undersøgelse). Det er dog en typisk faldgrube for den konstruktivistiske tilgang: på engang paradoksalt at overvurdere konstruktionen som begreb og at undervurdere de kulturelle konstrukters essentialitet og kontinuitet. Germanisk forsvinder ikke som en sprogvidenskabelig kategori, bare fordi ideen om den germanske etnicitet er et produkt av mødet mellem germansk og romersk kultur. De skythiske kongegrave forsvinder heller ikke, bare fordi de er integreret narratologisk i Herodots skytherlogos.

En andet spørgsmål er, med hvilke parametre den pågældende etnicitet overhovedet identificeres hos de antikke forfattere. Herodot og andre kilder taler ganske vist om et skythisk folk, men vi har sandsynligvis ikke at gøre med et folk i moderne forstand, men med heterogene stammer. Jeg har derfor undersøgt, hvilken rolle sproget spiller for Herodots begreb om folket.

Projektet har resulteret i følgende artikler: